Prosjekt:Skaugen borettslag – Askim
Byggherre:Skaugen borettslag
Byggetid:September 2021 – Desember 2021
Kontaktperson:johan@sansbygg.no